11/14/12

President turkey

[Thanks: Sophie, at Wyblog]