2/13/15

As the world burns...


Obama rehearses his smile [ECS]