1/10/14

Leno's take on Christie kerfuffle

Leno's take on the Christie kerfuffle       [ECS]